YAVUZ SELİMOĞLU : TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE AVRUPA’NIN GELİŞİMİ ve AVRUPA BİRLİĞİNİN DOĞUŞU

306

 

TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE AVRUPA’NIN GELİŞİMİ ve AVRUPA BİRLİĞİNİN DOĞUŞU

Kavimler Göçü, Antik Roma İmparatorluğu’nun Batı yarısının 4. ve 5. yüzyıllarda çeşitli kavimlerin istilaları sonucu çöküşüne yol açan bir dönemi ifade eder. Bu dönemde, Germen kabileleri, Hunlar, Gotlar, Vandallar gibi farklı kavimler Roma topraklarına akınlar düzenlediler. Bu göçler ve istilalar, Roma İmparatorluğu’nun zaten içsel sorunları ve zayıflamış yapısıyla birleşerek Batı Roma İmparatorluğu’nun çöküşüne yol açtı.

Batı Roma İmparatorluğu’nun çöküşünün ardından Avrupa kıtasında farklı krallıklar ve devletçikler ortaya çıktı. Bu dönem, Orta Çağ olarak adlandırılır. Roma’nın eski siyasi ve toplumsal düzeni büyük ölçüde kayboldu ve yerine farklı krallıkların, feodal beyliklerin ve imparatorlukların egemen olduğu bir dönem başladı.

Ulus Devletlerin oluşumu ile sanayileşme ve yeni ticaret rejiminin gelişimi 18.yy başları ,ile 19 yy sonlarında tamamlandığında Avrupa kıtasında ki sömürgeci ulusların dünyayı paylaşma stratejileri yeni sorunları da beraberinde getirmiştir.

Bir kara ülkesi olan Almanya’nın genişlemesini engellemek için İngiltere ile Fransa arasında ki Entente Cordiale çeşitli krizleri tetikleyerek neticede I.Dünya Savaşının çıkmasına neden olmuştur.

Savaş sonrası yapılan anlaşmalar soruna çare olmadığı gibi ayrılıkları daha da derinleştirmiştir. 17 yıllık bir geçici dönem sonunda Avrupa kıtası yeniden savaşlara sahne olduğunda insanlar daha büyük bir yıkımla karşı karşıya kalmıştır.

Avrupa Birliği (AB) ise 20. yüzyılın ortalarında, II. Dünya Savaşı sonrasında, Avrupa ülkeleri arasında işbirliği ve ekonomik entegrasyonu amaçlayan bir oluşumdur. AB’nin kuruluşu, savaş sonrası barışı ve istikrarı sağlamak amacıyla üye ülkeler arasında ekonomik işbirliği ve bağları artırmayı hedeflemekteydi. Bu süreç, 1950’lerde Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun (ECSC) kurulmasıyla başlamış ve zamanla Avrupa Ekonomik Topluluğu’na (AET) ve sonunda Avrupa Birliği’ne dönüşmüştür.

Kavimler Göçü ile Batı Roma İmparatorluğu’nun çöküşü ile Avrupa Birliği’nin kuruluşu arasında binlerce yıl fark bulunmaktadır. Kavimler Göçü, Antik Roma İmparatorluğu’nun çöküşüne yol açarken, Avrupa Birliği ise daha sonraki dönemde, modern Avrupa’nın barış ve ekonomik işbirliği amacıyla bir araya gelmesiyle kurulmuştur.

Her ne kadar Avrupa Birliği’nin doğuşu ile Batı Roma İmparatorluğu’nun çöküşü arasında doğrudan bir ilişki bulunmasa da Batı Roma Kültürü bu barbar kavimleri kendi potasında eritmiş bin yıllar içinde modern Avrupa’nın meydana gelmesini sağlamıştır.

Avrupa Birliği’nin kuruluşu bile çöken imparatorluğa nazire olurcasına ROMA ANTLAŞMASI ile gerçekleşmiştir.